REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO czasnalas.org

WSTĘP

Serwis Internetowy CZAS NA LAS, dostępny pod domeną internetową www.czasnalas.org, prowadzony jest przez:

Fundację Aeris Futuro z siedzibą w Krakowie przy ul. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000251803, NIP: 9452053376, REGON: 120209543, adres poczty elektronicznej: kontakt@aerisfuturo.pl, zwaną dalej: Fundacją.

Regulamin tłumaczy jak Użytkownicy serwisu mogą przekazać Darowiznę celową na posadzenie  drzewa lub drzew w ramach projektu CZAS NA LAS prowadzonego przez Fundację Aeris Futuro.


DEFINICJE

1.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

2.    SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, www.czasnalas.org – serwis internetowy prowadzony przez Fundację Aeris Futuro i dostępny pod adresem internetowym www.czasnalas.org, za pośrednictwem którego można przez system Pay PRO przekazać Darowiznę celową na realizację projektu CZAS NA LAS, którego celem jest sadzeniem drzew. Darowizna ma symboliczna formę „posadzenia drzewa”.

3.    FUNDACJA AERIS FUTURO, Fundacja – Fundacja Aeris Futuro z siedzibą w Krakowie przy ul. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków, KRS: 0000251803, NIP: 9452053376, REGON: 120209543.

4.    Adres korespondencyjny: Fundacja Aeris Futuro, ul. Głowackiego 1, 32-020 Wieliczka, kontakt@aerisfuturo.pl, tel. 502 295 489.

5.    UŻYTKOWNIK – każdy podmiot, który korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego.

6.    DAROWIZNA, DAROWIZNA CELOWA – kwota pieniężna, którą Użytkownik Serwisu www.czasnalas.org/ przekazuje Fundacji Aeris Futuro na posadzenie jednego lub wielu drzew wyszczególnionych w Serwisie. 

7.    DRZEWA –  prezentowane w Serwisie Internetowym www.czasnalas.org drzewa różnych gatunków: brzoza, buk, dąb, grab, jabłoń, jarząb, jesion, klon, lipa, olsza, na posadzenie których każdy Użytkownik może dokonać Darowizny celowej.

8.    PRZELEWY24 – dostawca usług płatniczych, tj. PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935.


1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z Serwisu www.czasnalas.org, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Fundacji oraz Użytkowników. Każdy Użytkownik może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.

2.    Fundacja Aeris Futuro oświadcza, iż w ramach swojej działalności statutowej prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 

3.    Jedną z form działalności statutowej jest realizacja projektu CZAS NA LAS, celem którego jest sadzenie drzew i krzewów biocenotycznych, roślin sprzyjających oczyszczaniu powietrza i zwiększaniu różnorodności biologicznej, zaś jego rezultatem będzie kompensacja emisji CO2 generowanej przez ludzi oraz ochrona bioróżnorodności.

4.    Projekt CZAS NA LAS finansowany jest ze środków pochodzących z darowizn przekazanych przez osoby zainteresowane działalnością ekologiczną, a także środków przekazanych przez podmioty gospodarcze, instytucje, samorządy, osoby prywatne.

5.    Za pośrednictwem Serwisu www.czasnalas.org, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, każdy Użytkownik może dokonać Darowizny celowej na posadzenie jednego lub większej liczby drzew.


2.

KORZYSTANIE Z SERWISU

1.    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Fundacji, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.


2.    Korzystanie ze Serwisu www.czasnalas.org możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących wymagań technicznych:

a)    komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 

b)    dostęp do sieci Internet i aktualnej wersji przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub Microsoft Edge z uruchomioną obsługą języka Java Script;

c)    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

d)    włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.


3. 

INFORMACJE O DRZEWACH PREZENTOWANYCH W SERWISIE

1.    W Serwisie www.czasnalas.org prezentujemy drzewa różnych gatunków, na posadzenie których każdy Użytkownik może dokonać Darowizny celowej. 


2.    Darowizna pokrywa koszt posadzenia drzewa, który oszacowaliśmy osobno dla każdego gatunku prezentowanego w Serwisie. Koszty te są wyrażone w złotych polskich i obejmują następujący zakres czynności podejmowanych przez naszą Fundację:

a)    Wystawienie certyfikatu w formie elektronicznej potwierdzającego przekazanie Darowizny na posadzenie Drzewa, zwane symbolicznie „Posadzeniem drzewa”;

b)    Zamieszczenie w Serwisie informacji o posadzonym Drzewie przez Użytkownika w miejscu pamiątkowej listy Darczyńców publikowanej w Serwisie, wykorzystując dane przekazane przez Użytkownika (imię, imię i nazwisko lub pseudonim) w procesie przekazywania Darowizny;

c)    Wybranie miejsca nasadzenie;

d)    Zakup sadzonki;

e)    Przygotowanie terenu pod nasadzenie oraz posadzenie Drzewa;

f)    Opieka i pielęgnacja Drzewa do momentu osiągnięcia przez nie wieku, w którym nie wymagana jest dalsza ochrona i pielęgnacja;

g)    Oznaczenia miejsca nasadzenia drzewa na mapie nasadzeń znajdującej w Serwisie.


3.    Wysokość Darowizny została oszacowana dla poszczególnych gatunków Drzew w sposób następujący: 

a)    Brzoza – 13,00 zł

b)    Buk – 15,00 zł

c)    Dąb – 25,00 zł

d)    Grab – 13,00 zł

e)    Jabłoń – 14,00 zł

f)    Jarząb – 13,00 zł

g)    Jesion – 19,00 zł

h)    Klon – 13,00 zł

i)    Lipa – 15,00 zł

j)    Olsza – 13,00 zł


4.    O łącznej wysokości Darowizny na posadzenie Drzew w liczbie wybranej przez Użytkownika, Użytkownik informowany jest każdorazowo w sposób jasny i zrozumiały przed przekierowaniem do bramki płatniczej.

5.    Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w wysokości Darowizny szacowanej dla każdego gatunku drzewa osobno. Zmiany te mogą wynikać np. ze zmiany kosztów sadzonek.

6.    Szczegółowe informacje o gatunkach drzew wraz z szacowanymi wysokościami Darowizn pokrywających ich posadzenie dostępne są w Serwisie. Zakres czynności wskazanych w pkt. 3 może różnić się w zależności od wybranego przez Użytkownika gatunku drzewa oraz od indywidualnych ustaleń dokonanych z nami przed albo po przekazaniu Darowizny.


4.

PROCES PRZEKAZYWANIA DAROWIZNY

1.    Użytkownik może przekazać Darowiznę na posadzenie Drzew prezentowanych aktualnie w Serwisie czasnalas.pl przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.


2.    Aby przekazać Darowiznę na posadzenie Drzewa lub większej liczbie Drzew, należy kolejno dokonać następujących czynności:

a)    Wybierz Drzewo, które chcesz aby zostało posadzone i kliknij przycisk „Posadź drzewo” znajdujący się pod obrazkiem prezentującym dany gatunek drzewa, obok ikony informującej o wysokości Darowizny;

b)    Jeśli chcesz posadzić więcej niż jedno Drzewo, możesz wybrać ilość przechodząc do Koszyka;

c)    Możesz łączyć gatunki Drzew i wybrać ich liczbę dla każdego gatunku, który chcesz, aby został posadzony. Wszystkie Drzewa kumulują się w Koszyku;

d)    Przejdź do Koszyka, wybierz ilość drzew, a następnie wypełnij pola danymi wskazanymi jako obowiązkowe (Imię/Nick/Dedykacja, adres e-mail), dane te potrzebne są do wygenerowania dla Ciebie Certyfikatu potwierdzającego posadzenia Drzewa oraz wysłania go pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail;

e)    Po zapoznaniu się z linkami, zaznacz pole „Akceptuję regulamin i politykę prywatności serwisu czasnalas.org”

f)     Kliknij „Kontynuuj”, jeśli chcesz przejść do przekazania Darowizny;

g)    Dokonaj wyboru metody płatności;

h)    Kliknij przycisk „Zapłać”;

i)     Niezwłocznie dokonaj płatności po przekierowaniu do bramki płatności elektronicznych. 


3.    W razie wygaśnięcia sesji płatności, Użytkownik powinien powyższy proces w taki sposób jak za pierwszym razem. W razie wątpliwości dotyczących przekazywania Darowizny Użytkownik powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu. W formularzu niezbędne jest podanie danych Użytkownika wskazanych jako obowiązkowe, takich jak imię, imię i nazwisko lub pseudonim oraz adres poczty elektronicznej, a także wybranie liczby drzew, które chce się posadzić. 

4.    Użytkownik ma możliwość przekazania Darowizny korzystając z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą obsługiwanych przez Przelewy24 (szczegółowe informacje o aktualnych sposobach płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl oraz w trakcie przekazywania Darowizny po przekierowaniu do bramki płatności elektronicznych). 

5.    Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ograniczeń maksymalnej liczby sztuk danego Drzewa, na posadzenie której Użytkownik przekazuje jednorazowo Darowiznę. 

6.    Po przekazaniu Darowizny przez Użytkownika niezwłocznie potwierdzamy jej otrzymanie oraz wprowadzamy odpowiednią liczbę drzew do naszego planu nasadzeń. Potwierdzenie otrzymania Darowizny następuje poprzez przesłanie przez nas stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie przekazywania Darowizny adres poczty elektronicznej Użytkownika. Wiadomość zawiera także Certyfikat w formacie .pdf potwierdzający posadzenie Drzew. Potwierdzenie otrzymania Darowizny wraz z Certyfikatem wysyłamy Użytkownikami w ciągu 24 godzin od momentu przekazania przez Użytkownika Darowizny.

7.    W ciągu 24 godzin od momentu przekazania przez Użytkownika Darowizny zamieszczamy w Serwisie informację o posadzonym Drzewie lub Drzewach w miejscu pamiątkowej listy Darczyńców publikowanej w Serwisie, wykorzystując dane przekazane przez Użytkownika (imię, imię i nazwisko lub pseudonim) oraz liczbę Drzew. 

8.    Przypisanie liczby Drzew do miejsca ich nasadzenia na mapie nasadzeń znajdującej w Serwisie nastąpi po posadzeniu Drzew. Informacje dotyczące procesu sadzenia Drzew dzięki otrzymanym Darowiznom szczegółowo opisujemy w punkcie 5.


5.

SADZENIE DRZEW, NA KTÓRE PRZEKAZANA ZOSTAŁA DAROWIZNA

1.    Nasadzenia drzew realizujemy każdego roku w okresie wiosennym i jesiennym. Okres wiosenny to okres trwający od marca do maja, a okres jesienny to okres do października do grudnia. Dokładne pory sadzenia są jednak uzależnione od warunków pogodowych, dlatego nie da się jasno sprecyzować dokładnego terminu nasadzeń, które wykonujemy.

2.    Drzewa, na posadzenie których Użytkownik przekazał Darowiznę, sadzimy w najbliższym możliwym terminie. Przykład: jeśli Użytkownik wpłacił Darowiznę na posadzenie 5 buków w lipcu danego roku, posadzimy je najbliższej jesieni, w okresie od września do listopada tego samego roku. 

3.    Drzewa sadzimy w takiej liczbie, jaką pokrywa przekazana przez Użytkownika Darowizna.

4.    Drzewa sadzimy na wybranym przez nas terenie. W Serwisie prezentowane są lokalizacje najbliższych nasadzeń.

5.    Użytkownik nie ma wpływu na wybór miejsca sadzenia, ponieważ każdego roku dobieramy miejsca nasadzeń w taki sposób, aby odpowiadać na aktualne potrzeby przyrodnicze wybranych terenów.


6.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Fundacja Aeris Futuro. 

2.    Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://czasnalas.org/polityka-prywatnosci


7.

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.    Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane w Serwisie treści i informacje były rzetelne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. 

2.    Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, wizualnych, audiowizualnych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo Fundacji, przysługują Fundacji.

3.    Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Fundację. 

4.    Zabronione jest bez zgody Fundacji wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, materiałów lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.


8.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO 

1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Fundacji względem Użytkownika określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

2.    Reklamacje związane z działaniem Serwisu Użytkownik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czasnalas@aerisfuturo.pl.  


3.    Zalecamy podanie w opisie reklamacji: 

a)    informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; 

b)    oczekiwań Użytkownika; 

c)    danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.


4.    Ustosunkujemy się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. 


9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu i modyfikowania jej, bez uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Jakiekolwiek zmiany w regulaminie wchodzą w życie wraz z umieszczeniem ich na tej stronie.

2.    Przekazanie przez Użytkownika Darowizny za pośrednictwem Serwisu www.czasnalas.org jest równoznaczne z jego zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu.